Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 – Toepasselijkheid 
 • Artikel 4 – Het Aanbod
 • Artikel 5 – De overeenkomst
 • Artikel 6 – Herroepingsrecht
 • Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
 • Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 9 – De prijs
 • Artikel 10 – Conformiteit en garantie
 • Artikel 11 – Levering en uitvoering
 • Artikel 12 – Betaling 
 • Artikel 13 – Persoonsgegevens en privacy beleid 
 • Artikel 14 – Klachtenregeling
 • Artikel 15 – Toepasselijk recht bij geschillen en bevoegde rechter

 


Artikel 1 – Definities

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Dag: kalenderdag;

Deelnemersovereenkomst: 
De overeenkomst tussen Pro Athlete Nutrition en een klant. 

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of Pro Athlete Nutrition in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Klant: Eenieder die een overeenkomst sluit met Pro Athlete Nutrition

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Pro Athlete Nutrition ter beschikking stelt die een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Pro Athlete Nutrition georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door klant aan Pro Athlete Nutrition zoals 
Weergegeven in de Deelnemersovereenkomst. 

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en een vertegenwoordiger van Pro Athlete Nutrition gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Pro Athlete Nutrition

Transportweg 40

9645 KX Veendam

info@proathletenutrition.nl

KvK nr.: 62306340Artikel 3 – Toepasselijkheid 

3.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen 
Pro Athlete Nutrition en iedere klant, zowel op locatie als op afstand.

3.2 Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle personen die voor Pro Athlete Nutrition werkzaam zijn en/of door Pro Athlete Nutrition zijn ingeschakeld. 

3.3 Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze 
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

3.4 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld.

3.5 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

3.6 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod is vrijblijvend. Pro Athlete Nutrition is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

4.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Pro Athlete Nutrition gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Pro Athlete Nutrition niet.

4.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Pro Athlete Nutrition kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

4.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • De prijs inclusief belastingen;
 • De prijzen zijn exclusief kosten van verzending;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Pro Athlete Nutrition de prijs garandeert;
 • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de klant te raadplegen is;
 • De manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • De gedragscodes waaraan Pro Athlete Nutrition zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Pro Athlete Nutrition onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door Pro Athlete Nutrition is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Pro Athlete Nutrition passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Pro Athlete Nutrition daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 Pro Athlete Nutrition kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Pro Athlete Nutrition op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 Pro Athlete Nutrition zal bij het product of dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • Het bezoekadres van de vestiging van Pro Athlete Nutrition waar de klant met klachten terecht kan;
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 6 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Pro Athlete Nutrition deze gegevens al aan de Klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

5.7 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan Pro Athlete Nutrition bekendgemaakte vertegenwoordiger.

6.2 Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Pro Athlete Nutrition retourneren, conform de door Pro Athlete Nutrition verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3 Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Pro Athlete Nutrition. Het kenbaar maken dient de Klant te doen middels het modelformulier. Nadat de Klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

6.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de Pro Athlete Nutrition heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

7.1 Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2 Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal Pro Athlete Nutrition dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Klant is gebruikt tenzij de Klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

7.3 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Klant zelf is de Klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

7.4 De Klant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Pro Athlete Nutrition niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 Pro Athlete Nutrition kan het herroepingsrecht van de Klant uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Pro Athlete Nutrition dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • Die door Pro Athlete Nutrition tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
 • Waarvan grotendeels genuttigd is;
 • Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • Die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Pro Athlete Nutrition geen invloed heeft;
 • Voor losse kranten en tijdschriften;
 • Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Klant de verzegeling heeft verboeren;
 • Voor hygiënische producten waarvan de Klant de verzegeling heeft verbroken.

8.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 • Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • Betreffende weddenschappen en loterijen;

 

Artikel 9 – De prijs

9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

9.2 In afwijking van het vorige lid kan Pro Athlete Nutrition producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Pro Athlete Nutrition geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

9.3 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief handling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

9.4 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Pro Athlete Nutrition niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 


Artikel 10 – Conformiteit en garantie

10.1 Pro Athlete Nutrition staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Pro Athlete Nutrition er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

10.2 Een door Pro Athlete Nutrition, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst tegenover de Pro Athlete Nutrition kan doen gelden.

10.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Pro Athlete Nutrition schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

10.4 De garantietermijn van Pro Athlete Nutrition komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Pro Athlete Nutrition is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 

10.5 De garantie geldt niet indien:

 • De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Pro Athlete Nutrition en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

11.1 Pro Athlete Nutrition zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Pro Athlete Nutrition kenbaar heeft gemaakt.

11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het Pro Athlete Nutrition de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de Klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Klant heeft geen recht op een schadevergoeding. 

11.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.

11.5 In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Pro Athlete Nutrition het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

11.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Pro Athlete Nutrition zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Bij vervangende producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Pro Athlete Nutrition.

11.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Pro Athlete Nutrition tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Pro Athlete Nutrition bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Betaling 

12.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen na de factuurdatum.

12.2 Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de tijdige of volledige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten voor het verkrijgen van voldoening voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incasso Kosten. De incassowerkzaamheden worden uitgevoerd door het incassobureau Bos incasso of een andere partij.

12.3 De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Pro Athlete Nutrition te melden.


Artikel 13 – Persoonsgegevens en privacy beleid 

13.1 Klant is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan Pro Athlete Nutrition verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres.  Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

13.2 Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Pro Athlete Nutrition. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Pro Athlete Nutrition. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door Pro Athlete Nutrition gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar privacy policy welke is terug te vinden op www.proathletenutrition.nl

 

 Artikel 14 – Klachtenregeling

14.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Pro Athlete Nutrition, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.

14.2 Bij Pro Athlete Nutrition ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Pro Athlete Nutrition binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 15 –  Toepasselijk recht bij geschillen en bevoegde rechter 

15.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 november 2018.  

15.2 In het geval dat enige bepaling in deze Algemene voorwaarden nietig mocht zijn of 
vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 
Pro Athlete Nutrition en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter 
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel 
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

15.3 Iedere rechtsverhouding met Pro Athlete Nutrition wordt beheerst door Nederlands recht. Alle 
geschillen tussen Klant en Pro Athlete Nutrition aanleiding van of in verband met de 
overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht 
door de bevoegde rechter te Groningen.

 

0
Winkelwagen
preloader